روغن کمپرسور تبریدی

روغن کمپرسور تبریدی

  • روغن پایه نفتنیک با کیفیت عالی.
  • پایین بودن نقطه ریزش.
  • پایداری شیمیایی مناسب در تماس با گاز خنک کننده .
  • خاصیت روانکار مناسب بویژه در دماهای عملیاتی بسیار پایین.