همزن صنعتی (آژیتاتور)

همزن صنعتی
همزن صنعتی مایعات

موارد مصرف:

  • همزن صنعتی مایعات مناسب برای صنایع لبنی
  • همزن صنعتی مایعات مناسب برای صنایع غذایی
  • همزن صنعتی مناسب برای کارخانه یخ سازی